kraki33

12 tekstów – auto­rem jest kra­ki33.

Życie to naj­większe reali­ty – show w ja­kim wszys­cy, chce­my czy nie, bez­wied­nie bie­rze­my udział… 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 lutego 2011, 15:35

...zmęczo­na sobą, nie widzę sen­su by da­lej być, jak tyl­ko znajdę wyjście... ktoś za­raz zat­rzas­ku­je mi przed no­sem drzwi ... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 października 2010, 20:58

...te­raz już bar­dzo rzad­ko pat­rzę na świat przez różowe oku­lary ... wiatr strącił mi je z no­sa i ma­giczne szkiełka szlag trafił! 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 października 2010, 18:51

Im bar­dziej wierzę w swo­je sny, tym bar­dziej przes­taję być sobą i tym bar­dziej prze­raża mnie sza­ra rzeczywistość... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 października 2010, 22:54

i zno­wu nieroz­ważna... jak zawsze...
po­biegłam za swoim marzeniem
i pot­knęłam się o bru­talną rzeczywistość... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 września 2010, 20:44

Ilek­roć usiłuję się od­wrócić do swoich lęków ple­cami, ty­le sa­mo ra­zy one moc­niej i moc­niej do­magają się mo­jego to­warzys­twa. Ści­gają mnie. Śledzą uważnie każdy mój krok. Po­tem, gdy już jes­tem bez­pie­czna i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 września 2010, 21:37

Ja­ki dziw­ny jest ten świat ... nig­dy nie wiesz czy ten Kto dzi­siaj jest Twoim naj­bliższym Przy­jacielem, nie okaże się jut­ro Twoim naj­większym Wro­giem ... 

myśl • 13 września 2010, 12:56

Przyglądając się te­mu, jak wiele siły do­daje moim wro­gom drze­miąca w nich niena­wiść do mnie, poj­muję praw­dzi­wy sens be­zin­te­resow­nej miłości do mnie, którą ob­darzają mnie moi przyjaciele. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 sierpnia 2010, 10:24

Tam, gdzie kończą się marze­nia ... zaczy­na się wiara we włas­ne siły 

myśl
zebrała 37 fiszek • 4 sierpnia 2010, 15:09

Kiedy był dziec­kiem ... czuł się jak mały uf­ny wilk, nie poj­mujący i nie ro­zumiejący pra­wideł ja­kie pa­nują na świecie. Wte­dy jeszcze był zbyt śle­py i głupi by zro­zumieć, że to co [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 lipca 2010, 12:36

kraki33

Jestem kim (czym) jestem. Jeśli nie potrafisz mnie zaakceptować - odejdź. Oboje będziemy szczęśliwi. (B. Rosiek)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kraki33

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność